Můj typ osobnosti

Chceš tento balzám na duši darovat svým blízkým? Využij dárkový certifikát ZDE.

Vítej na stránce, kde ti představím možné typy tvé osobnosti.

Nudný úvod, který si musíš přečíst

Typologie osobnosti je rozdělení osobnosti člověka do několika skupin podle společných znaků. Typologií existuje několik, já se věnuji typologii, která se opírá o kombinaci živlů, jungiánské teorie typu a šamanského kompasu.

Bylo, nebylo ve 4-dimenzionálním vesmíru

Už ve starém Babylonu, Číně a Egyptě byli mudrcové obeznámeni se základními prvky, které tvořily náš svět. Staří Řekové je nazvali „stoicheion„, Římani pak „elementum“ = živel.

Jako hrdí následovatelé antické civilizace jsme přejali toto pojetí a uznáváme 4 živly, 4 základní prvky tvořící časoprostor, jak ho známe a vnímáme.

Živlová typologie

popisuje převažující prvek v naší osobnosti (oheň, vodu, vzduch nebo zemi) a s ní spojené vlastnosti a energii v životě.

Oheň - samostatnost, nezávislost, rozhodnost, organizování druhých

Voda - laskavost, tolerance, přátelství, péče a pomoc druhým

Vzduch - kreativita, přizpůsobivost, nové nápady, logika, diskuze, zábava, komunikace

Země - stabilita a řád, věcnost, spolehlivost, disciplína, smysl pro detail a dodržování pravidel

Jungova teorie typu

Po mnoha staletích se o 4 dimenze lidského těla a duše opřel i slavný psycholog C. Jung a popsal 4 prvky duše - rozum, cit, smysly a intuici. Podle jejich síly a dominance pak popsal 8 základních typů osobnosti.

Rozum (T) - odpovídá živlu ohně. Představuje vyhodnocovací (rozhodovací) funkci naší psychiky. Dominantní T typy mají nejvíce rozvinutou schopnost analýzy, kategorického myšlení, organizačních dovedností a systematického uvažování.

Cit (F) - odpovídá vodě. Je také vyhodnocovací funkce. Dominantní F typy hodnotí sebe sama skrze žebříček hodnot, dodržování morálních pravidel. Prosazují férovost a spravedlnost, naplňuje je péče a pomoc druhým, která jim dává nejvyšší smysl.

Intuice (N) - neboli vzduch. Toto je oproti předchozím dvěma příjmová, receptivní funkce, skrze kterou naše psychika přijímá a filtruje informace. Dominantní N typy jsou jednoduše kreativní. Skládají podněty do nekonečného množství kombinací a přináší celkový pohled, celkový obrázek. Detaily a preciznost je nudí.

Smysly (S) - země, rovněž příjmová funkce. Dominantní S typy vnímají svět a život skrze své tělo. Vnímají všemi smysly a následují skrze tělo podněty, které k nim takto přichází. Realističtí, zaměření na detail a fyzické prožitky.

Šamanský kompas

Zatímco evropská civilizace vzkvétala a zamotávala se sama do sebe, přírodní kultury severní Ameriky migrovaly přes Velké pláně, žily v lesích Kanady a orientovaly se ve světě nejenom pomocí světových stran, ale také symboliky a vlastností, které jednotlivé směry přinášely.

Jako je sever, jih, východ a západ, tak moudří nativní léčitelé pozorovali, že i duše člověka, zvířat a země má tyto směry v sobě a jejich vychýlení vede k problémům a nemocem v životě.

Tak vznikl medicínský kruh, posvátný symbol a vodítko ke složení duše. Je znázorňován se 4 archetypy - vnitřní muž, žena, dítě a duch - nebo-li vnitřní rodina. Pokud vystoupíš ze středu a přikloníš se k jednomu z těchto archetypů, ve tvém životě vzniká nerovnováha. V té žije drtivá většina lidí právě proto, že jeden archetyp, jedna strana v jejich životě převládá.

Ideální je, pokud následují svého Ducha (dominantní typ osobnosti) a doplňují ho o zbývající členy rodiny. Pravou rukou a největší podporou bývá muž, doplňuje ho žena a vše zakončuje a dovršuje dítě.

Dominance dítěte může naopak způsobovat neschopnost řídit svůj život a přehnané spoléhání na pomoc druhých. Žena může být naopak přehnaně pasivní a submisivní, muž agresivní a dominantní. Duch je schopen následovat životní vizi ve flow. Nejvyšší ideál je však stát ve středu a nenechatr se strhávat ani jedním směrem.

Co o tobě tedy tato moje specifická kombinace typologií, kterou nazývám Tváře duše, řekne?

Může tě překvapit detailnost, s níž „se o tobě ví“.

  • která funkce a živel (rozum/cit/intuice/smysly) je pro tebe ta hlavní a určuje tvou osobnost
  • které funkce následují tu hlavní v jasně daném pořadí a jak to odpovídá vnitřnímu kompasu, archetypům a tomu, že projevuješ všechny živly/funkce v různém mixu (nikdo není bez rozumu, citu nebo intuice, neboj)
  • na čem stojí tvá sebehodnota a jaké psychické potřeby musíš naplňovat, aby ses cítila plnohodnotně
  • jak se ve tvém chování projevuje tvůj typ osobnosti = co je pro tebe normální a přirozené a v souladu s tím, kdo jsi
  • jaké jsou stresové reakce tvého typu = vysvětlení, proč se chováš, cítíš a myslíš tak, jak se ti děje, když jsi pod tlakem, ve stresu či vyčerpaná/ý
  • co můžeš udělat proto, aby ses cítil/a přijímaná/ý ty a tvé děti (za nikoho jiného zodpovědnost neneseš)
Můžu se ještě na něco zeptat?
Vidím tady na obrázku 8 šipek… Chceš mi to, Dani, vysvětlit?

Ráda.

Náš časoprostor je sice 4-dimenzionální, ale ve dvou směrech. Představ si, že máš 3 osy, které určují prostor (x, y, z) a jednu, která určuje čas. Všechny osy začínají na bodě nula (můžeš si ho představit jako přítomný okamžik). No jo, jenže zrcadlově můžeš promítnout tyto osy i před nulu – jako zrcadlový odraz. Jung si uvědomil, že i my jsme schopni náš bod nula (naše vědomí sebe sama tady a teď) stáčet dvě směry. Dovnitř sebe (intravertně) a ven od sebe (extravertně). 4 funkce krát 2 směry = 8 základních typů osobnosti. Půlka z nich jsou intraverti a půlka extraverti.

Tadááááá.

P.S. Omlouvám se za ten fyzikálně-matematický příměr.

Aha, takže rozum může být intravert i extravert. Chápu. Teď mi ještě popiš jednotlivé typy, ať se můžu najít a je to.

Tady tě zklamu.

Najít svůj typ není úplně jednoduché a to ani pomocí testů na internetu. Důvod je jednoduchý. Naše psychika (osobnost) se vyvíjí a v dospělosti jsme schopni své projevy ovládat. Navíc rozvíjíme i doplňkové funkce.

Konkrétní příklad: Můžeš mít sama pocit, že jsi jednoznačně pečující a starostlivá a patříš k citu, ale protože ti ho rodiče od mládí rozvíjeli na úkor tvé skutečné přirozenosti, nedozvíš se, že jsi ve skutečnosti dominantně intuitivní typ (ty bývají spolu s rozumem nejvíc nepochopeny), protože u sebe nerozpoznáš jeho projevy, respektive nad nimi budeš váhat a nebudeš si jistá, co zvolit za možnosti.

Tady do toho vstupuji já, kdy ti pomáhám tyto projevy rozpoznat, přiřadit živlům/funkcím a na základě toho určit tvůj typ osobnosti. Jestli si to chceš mermomocí zkusit sama, směle do toho. Kdybys ale měla už všech pokusů plné zuby nebo logicky došla k závěru, že ti ten čas a množství čtení, aby ses v projevech jednotlivých typů vyznala, za to nestojí, jsem tu.  

Máš ještě nějaké otázky?

Nech mi TADY svoje kontaktní údaje a já ti zavolám. Je to rychlejší, než všechno psát a já mám ráda efektivitu (můj rozum má rád efektivitu :)). Můžeš se mě na všechno nezávazně doptat, ráda ti odpovím na každou (i kdyby ti přišla hloupá) otázku.

Chceš-li do systému Tváří duše proniknout hlouběji a naučit se základní orientaci mezi funkcemi a jejich kombinování, mám tu pro tebe nachystaný záznam hodinového webináře O typologii Tváří duše.

  • Naučíš se zkratky (T, F, N, S)
  • Naučíš se jejich kombinování a pořadí, v jakém se v našich osobnostech vyskytují
  • Základní orientaci v typologii a kombinování typů napříč úrovněmi duše si procvičíš na několika praktických příkladech přímo ve vysílání.

Vhodné pro vážnější zájemce o pochopení typologie osobnosti a poznání hlubin svého Já.