VOP

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“, „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím:

Dana Klímová Hřívová

Vsetínská 16, Brno 639 00

IČ: 14208806

a kupujícím:

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího www.okouzlena.cz a www.sites.google.com/view/ (dále jen „webová stránka“) uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

1.2 Obchodní podmínky platí pro nákup konzultací a osobního poradenství (dále též jako „služba“), e-booků, meditací, vizualizací, online kurzů, webinářů, workshopů, programů a jiných zvukových, textových a zvukovo-obrazových záznamů (dále též jako „digitální obsah“ nebo „produkt“). Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. 2 VOP.

1.3 VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním webové stránky souvisí.

1.4 Obchodní podmínky obsahují informace, které potřebuje mít kupující k dispozici ještě před tím, než produkt koupí. Pokud k nim má kupující připomínky či dotazy, kontaktuje prodávajícího ještě před objednáním produktu prostřednictvím e-mailu uvedeného v kontaktech na webové stránce. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ či „Dokončit nákup“ v objednávkovém formuláři kupující souhlasí, že VOP viděl, četl a souhlasí s jejich zněním.

1.5 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace produktu umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webovou stránku nebo prostřednictvím mailové komunikace. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si hradí kupující a neliší se od běžné sazby účtované poskytovatelem internetového připojení.

2.3 Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Učiněním objednávky kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.4  Webová stránka obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení jeho ceny. Cena produktu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků.  Cena produktu zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.5  Pro objednání produktu je kupující povinen uvést v objednávkovém formuláři správně a pravdivě své jméno, příjmení, adresu a e-mail. Dále může uvést jméno firmy, telefonní číslo a IČ. Nakládání s údaji kupujícího podléhá Ochraně osobních údajů ve znění uvedeném na www.okouzlena.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Údaje uvedené kupujícím při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6 Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“ nebo „Odeslat objednávku a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7 O obdržení objednávky bude kupující informován e-mailem zaslaným na jeho elektronickou adresu, kterou zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že byla objednávka prodávajícím přijata, prodávající zašle informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí jeho objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu danakh@okouzlena.cz) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena.

2.8 Při pochybnostech může prodávající kontaktovat kupujícího za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se prodávající nadále nezabývá.

2.9 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka kupujícího, její přijetí ze strany prodávajícího a tyto VOP. Smlouva je archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

3. Cena produktů a platba

3.1 CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“) je proto již konečnou cenou.

3.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.3 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

3.4 ZPŮSOB PLATBY. 

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platběobdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  • Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned). 
  • Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Další informace a kontakty na

Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých CZK nebo v případě domluvy v EUR.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

4. Podmínky dodání produktů a služeb

4.1 Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail kupujícího jako příloha e-mailové zprávy nebo jako odkaz, na kterém je obsah možné stáhnout či otevřít.

4.2 E-book bude dodán do druhého dne včetně po připsání platby kupujícího na účet prodávajícího.

4.3 Při koupi online kurzu bude kupujícímu po připsání kupní ceny na účet prodávajícího zaslán e-mail s přístupem k webovému rozhraní s obsahem kurzu, tj:

  • s video záznamy nahranými na youtube.com
  • pdf materiály ke stažení
  • mp3 audio nahrávkami ke stažení
  • dalšími digitálními materiály ve formátech png a pdf

4.4 Při koupi online webináře nebo workshopu bude kupujícímu po připsání kupní ceny na účet prodávajícího zaslán e-mail s pozvánkou k účasti na události s přesným odkazem k připojení se přes webové rozhraní facebookové stránky nebo skupiny.

4.5 Při koupi vstupenky na živou akci bude kupujícímu po připsání kupní ceny na účet prodávajícího zaslán e-mailem odkaz ke stažení vstupenky ve formátu pdf.

4.6 Při koupi digitálního obsahu ve smyslu audio nebo video nahrávky je tato zpřístupněna ve formě odkazu po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

4.7 Při koupi služby je služba kupujícímu poskytnuta na základě domluvy buď online přes některý z komunikačníéch kanálů (e-mail, WhatsApp. Teams, Messenger, apod.) nebo offline, osobně na adrese, kterou si s kupujícím domluvíme. Termín lze domluvit přímo kontaktováním prodávající přes aplikaci Messenger (Okouzlena), e-mail danakh@okouzlena.cz nebo na telefonu 733658170 (včetně WhatsApp).

4.7 Zjistí-li kupující po dodání produktu nedostatky nebo vady ve funkčnosti a dostupnosti obsahu, může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty a vyžadovat nápravu podle čl. 7 VOP

4.8 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti nainstalované příslušné hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, png, mp3 a mp4 (podrobnosti obsahuje čl. 5 VOP). Součástí produktů není hardware, software ani jeho aktualizace.

5. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

5.1 Prodávající zpřístupňuje digitální obsah pouze kupujícímu, který uhradil kupní cenu produktu, a to prostřednictvím elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu. Popřípadě zpřístupňuje adresu webové stránky, kde je obsah umístěn, stejným způsobem.

5.2 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti vhodné hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .mp3, .mp4, .doc, .png a .pdf. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Dále může být digitální obsah krátkodobě nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru, na němž je uložen.

5.3 Webové stránky, na nichž se digitální obsah nachází, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.4 Produkty jsou vytvořeny s využitím know-how, znalostí a zkušeností prodávajícího, a jako takové jsou jeho autorským dílem.

5.5 Prodávající se zříká odpovědnosti za praktické použití informací ze strany kupujícího a tedy i za výsledky dosažené i nedosažené z jeho strany. Je pouze na kupujícím, jak získané informace v praxi použije a jakou péči a úsilí věnuje uvádění těchto informací do praxe.

5.6 Digitální obsah nenahrazuje osobní konzultaci.

5.7 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné podle autorského zákona a trestního zákoníku.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, který byl upraven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.2 Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

6.3 Objednáním a zaplacením produktu kupující výslovně souhlasí s tím, že mu bude produkt (digitální obsah) zpřístupněn e-mailem nejpozději do druhého dne po připsání částky na účet prodávajícího. Pokud kupujícímu na základě tohoto jeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s kupní smlouvou) – viz níže v čl. 7. VOP nebo pro jiné podstatné porušení povinností prodávajícího z kupní smlouvy.

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího danakh@okouzlena.cz.

6.5   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Produkt musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím v původním stavu. Původním stavem se myslí stav před stažením nebo otevřením odkazu vedoucím ke shlédnutí či stažení digitálního obsahu. V případě poskytovaných služeb, je možné odstoupit od kupní smlouvy do 14-dnů pouze nedojde-li k jejich využití kupujícím před uplynutím této lhůty. Využitím služby kupující ztrácí možnost odstoupit od kupní smlouvy v rámci 14-denní lhůty. 

6.6 Jsou-li spolu s produktem kupujícímu poskytnuty dárky či bonusy, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího bez uvedení důvodů, anebo k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího pro podstatné porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen vrátit poskytnutý dárek, bonus nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny

6.7   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí produkt.

6.8 Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího vycházejících z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn okamžitě zrušit kupujícímu přístup k digitálnímu obsahu.

7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

7.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku.

7.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 občanského zákoníku.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt nemá vady při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Prodávající zodpovídá spotřebiteli i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

7.4 V případě výskytu vady digitálního obsahu má spotřebitel právo produkt reklamovat. Ukáže-li se reklamace oprávněnou, volí si spotřebitel mezi opravou stávajícího produktu nebo výměnou za nový. Volbu nelze uplatnit, je-li některá z jejích variant příliš nákladná nebo úplně nemožná. V takovém případě může kupující žádat slevu nebo úplně odstoupit od kupní smlouvy. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by prodávající nebyl schopen dodat nový produkt bez vad, stejně tak i v případě, že by prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

7.5 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud věděl před převzetím produktu, že produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

7.6 Pokud nebyl produkt kupujícímu dodán v dodací lhůtě elektronickou poštou, je možné, že byl přesměrován e-mailovým klientem do složky „Promo“, „Hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam e-mail s produktem kupující nenalezne, může uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.

7.7 Reklamaci může kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit e-mailem na elektronickou adresu danakh@okouzlena.cz. U reklamace musí být přiložen doklad o koupi produktu (faktura), popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne s kupujícím jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude kupujícímu poskytnuto písemné potvrzení.

8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

8.1 Má-li kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti prodávajícího nějakou stížnost, kontaktuje prodávajícího na adrese uvedené v čl. 1 VOP nebo na elektronické adrese danakh@okouzlena.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2 Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může spotřebitel obrátit se svými stížnostmi.

8.3 Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.3 Prodávající není vázán žádnými kodexy chování podle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem umístěným na webové stránce.

9.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5 Tyto VOP jsou účinné od 12. 2. 2023