Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“, „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (Dana Klímová Hřívová, Vsetínská 16, Brno 639 00) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího www.okouzlena.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Obchodní podmínky platí pro nákup e-booků (elektronických knih, dále též jako „produkt“). Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. 2 VOP.

1.4 VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním webové stránky souvisí.

1.5 Obchodní podmínky obsahují informace, které potřebuje mít kupující k dispozici ještě před tím, než produkt koupí. Pokud k nim má kupující připomínky či dotazy, kontaktuje prodávajícího ještě před objednáním produktu prostřednictvím e-mailu uvedeného v kontaktech na webové stránce. Odesláním objednávkového e-mailu nebo kliknutím na tlačítko „Odeslat“ v objednávkovém formuláři kupující souhlasí, že VOP viděl, četl a souhlasí s jejich zněním.

1.6 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace produktu umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webovou stránku nebo prostřednictvím mailové komunikace. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si hradí kupující a neliší se od běžné sazby účtované poskytovatelem internetového připojení.

2.3 Kupující objednává produkt přes e-mailovou komunikaci odesláním e-mailu s uvedenými informacemi potřebnými k uzavření kupní smlouvy (dále jen „objednávkový e-mail“, viz čl. 2.5 VOP). Učiněním objednávky kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.4   Webová stránka obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení jeho ceny. Cena produktu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Cena produktu zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.5   Pro objednání produktu je kupující povinen uvést v objednávkovém e-mailu správně a pravdivě své jméno, příjmení a adresu. Nakládání s údaji kupujícího podléhá Ochraně osobních údajů ve znění uvedeném na www.okouzlena.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Údaje uvedené kupujícím při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6 Před zasláním objednávkového e-mailu prodávajícímu je kupujícímu doporučeno zkontrolovat údaje, které uvedl. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. S ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, je kupujícímu umožněno opravit své údaje i po obdržení potvrzení objednávky elektronickou poštou ze strany prodávajícího. 

2.8   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktu, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou).

2.9   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10 Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky elektronickou poštou, je možné e-mailem objednávku zrušit.

2.11 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka kupujícího, její přijetí ze strany prodávajícího a tyto VOP. Smlouva je archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

3. Cena produktu a Platební podmínky

3.1 Na webové stránce je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webové stránce uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je proto již konečnou cenou.

3.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávkového e-mailu (popř. cena uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webové stránce (tím je myšlen především překlep nebo chyba při zadávání ceny v objednávkovém formuláři) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak prodávající není povinen kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že kupující uhradil chybnou cenu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávkového e-mailu (odesláním objednávkového formuláře) a jeho potvrzením ze strany prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávkového e-mailu kupujícím, nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k jiné dohodě uvedené v kupní smlouvě.

3.3 V současné době lze produkt objednaný přes objednávkový e-mail (popř. objednávkový formulář přes webové rozhraní) platit výhradně bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. Platba trvá 1 – 2 pracovní dny a je hrazena v CZK korunách českých.

3.4 Pokyny k platbě obdrží kupující v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu, aby mohla být platba spárována s jeho objednávkou. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7 Objedná-li kupující produkt přes objednávkový formulář, prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu prodávající zpřístupní (umožní stáhnout jako elektronický dokument přes webové rozhraní poskytovatele služby vyfakturuj.cz) kupujícímu po uhrazení ceny produktu.

3.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktu předem.

4. Podmínky dodání produktu

4.1 Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail kupujícího jako příloha e-mailové zprávy nebo jako odkaz, na kterém je obsah možné stáhnout či otevřít.

4.2 E-book bude dodán do 3 pracovních dnů po připsání platby kupujícího na účet prodávajícího.

4.3 Zjistí-li kupující po dodání produktu nedostatky nebo vady ve funkčnosti a dostupnosti obsahu, může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty a vyžadovat nápravu podle čl. 7 VOP

4.4 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti nainstalované příslušné hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. 5 VOP).

5. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

5.1 Prodávající zasílá digitální obsah pouze kupujícímu, který uhradil kupní cenu produktu, a to prostřednictvím elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu. Popřípadě zpřístupňuje adresu webové stránky, kde je obsah umístěn, stejným způsobem.

5.2 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti vhodné hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a .pdf. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Dále může být digitální obsah krátkodobě nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru, na němž je uložen.

5.3 Webové stránky, na nichž se digitální obsah nachází, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.4 Produkty jsou vytvořeny s využitím know-how, znalostí a zkušeností prodávajícího, a jako takové jsou jeho autorským dílem. Jedná se o zpracování teoretické informační základny daného tématu a praktických návodů a doporučení vhodných k převodu do praxe ze strany kupujícího.

5.5 Prodávající se zříká odpovědnosti za praktické použití informací ze strany kupujícího a tedy i za výsledky dosažené i nedosažené z jeho strany. Je pouze na kupujícím, jak získané informace v praxi použije a jakou péči a úsilí věnuje uvádění těchto informací do praxe.

5.6 Produkty nenahrazují osobní konzultaci.

5.7 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné podle autorského zákona a trestního zákoníku.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, který byl upraven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od obdržení produktu elektronickou poštou, nebo od obdržení e-mailu obsahujícího odkaz ke stažení zakoupeného produktu.

6.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího predplatne@okouzlena.cz.

6.4   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Produkt musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

6.5 Jsou-li spolu s produktem kupujícímu poskytnuty dárky, bonusy, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího bez uvedení důvodů, anebo k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího pro podstatné porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen vrátit poskytnutý dárek, bonus nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny

6.6   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí produkt.

6.7 Do doby odeslání produktu elektronickou poštou kupujícímu je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

7.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku.

7.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 občanského zákoníku.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt nemá vady při převzetí. 

7.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by prodávající nebyl schopen dodat nový produkt bez vad, stejně tak i v případě, že by prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

7.5 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud věděl před převzetím produktu, že produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

7.6 Pokud nebyl produkt kupujícímu dodán v dodací lhůtě elektronickou poštou, je možné, že byl přesměrován e-mailovým klientem do složky „Promo“, „Hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam e-mail s produktem kupující nenalezne, může uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.

7.7 Reklamaci může kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit e-mailem na elektronickou adresu predplatne@okouzlena.cz. U reklamace musí být přiložen doklad o koupi produktu (výpis platby, popř. faktura), popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne s kupujícím jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude kupujícímu poskytnuto písemné potvrzení.

8. Vyřizování stížností

8.1 Máte-li kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti prodávajícího nějakou stížnost, kontaktuje prodávajícího na adrese uvedené v kontaktech na webové stránce nebo na elektronické adrese danakh@okouzlena.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

8.3 Prodávající není vázán žádnými kodexy chování podle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě autorského práva k prodávaným produktům.

9.3 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem umístěným na webové stránce.

9.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

9.5 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.6 Tyto VOP jsou účinné od 26. 4. 2020